Skip to content


Information in Filipino/Tagalog

Ang mga pangunahing kaalaman bilang AU PAIR sa Denmark

Noong 1969, ang European Council ay nagtatag ng mga batas upang maisaayos ang pansamantalang pagtira ng mga kabataan, tulad ng au pairs sa iba’t ibang bansa. Ang mga batas na ito ay ginagamit pa rin hanggang sa ngayon, at siyang nanatiling pamantayan ng Danish Immigration Services sa pagsubok sa mga dayuhang naghahangad na mamalagi sa Denmark bilang au pairs.

Ang “au pair” ay salitang prances na may kahulugang “pantay na kondisyon”. Ang layunin ng pagdayo ng isang au pair sa ibang bansa ay upang mapagbuti ang kanyang pananalita at posibleng kakayahan at kaalaman sa pamamagitan ng pansamantalang pagtira sa pamilyang kukupkop (host family) sa kanya sa isang “pantay na kondisyon”. Layunin din nito na siya ay maging pamilyar sa bansang kanyang pansamantalang paninigilan.

Ano-ano ang kailangan upang maging isang au pair?

Upang makakuha ang isang au pair ng permiso sa paninirahan (residence permit) sa Denmark, kinakailangang mayroon siyang kaalaman sa wika at kultura ng bansa upang sa ganoon ay matanggap niya ang tamang benepisyong nakalaan at nararapat sa mga au pairs dito sa Denmark. Ito ay nangangahulugan na ang aplikanteng au pair ay dapat na nakapagsasalita at nakauunawa ng kahit na simpleng wika ng Danish, Swedish, Norwegian, German o Ingles. Ang mga sumusunod ay karagdagang kondisyon na dapat na tuparin:

  • Ang au pair ay dapat na nasa pagitan ng edad na17 at 29 taong gulang.
  • Ang kontrata ay nararapat na isaayos ng host family at au pair (o ng magulang ng au pair, kung siya man ay wala pang 18 taong gulang). Ang Danish Immigration Servicesay nag-akda ng pamantayang kontrata na nararapat gamitin.
  • Ang au pair ay nararapat na tumanggap ng halagang DKK 2.500 buwanang pang-gastos mula sa kanyang host family.
  • Ang au pair nararapat na tumanggap ng libreng pagkain at tirahan mula sa tahanan ng kanyang host family.
  • Ayon sa batas, ang au pair ay may 5 oras lamang na pagtatrabaho sa bawat araw, at 30 oras naman sa loob ng isang linggo. Sa loob ng isang linggo, sila ay may karapatang magkaroon ng kahit na isang araw na pahinga o day off.
  • Ang host family ay nararapat na mayroong kahit isang batang miyembro, upang ang au pair ay magkaroon ng pamilyar na katayuan sa loob ng pamilya.
  • Ayon sa batas, nararapat na ang isa sa mga magulang ng host family ay mamamayan ng Denmark.

Espesyal na batas sa paghingi ng permiso sa paninirahan (residence permit) sa Denmarkpara sa mga au pairs.

Ang au pair ay may karapatang magkaroon ng residence permit, ngunit hindi ng work permit, sapagkat ang tungkulin ng isang au pair para sa kanyang host family ay hindi ipinalalagay na isang pormal na trabaho. Ang au pair ay hindi maaaring maghabol ng dagdag na kabayaran sa mga tungkuling inihanda ng kanyang host family.

Gayunman, ang trabaho ng isang au pair ay maihahalintulad sa ugnayan bilang amo/empleyado ng mga mamamayang manggagawa ng Denmark, kung kaya’t ito ay sakop ng kanilang batas na ukol sa bakasyon, kasama na rin ang batas ukol sa buwis. Ang opisina ng pagbubuwis ay matatagpuan sa lokal na munisipyo ng kanyang host family at dito sila ay maaaring magtanong at makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa pagbabayad ng buwis. Ang mga katanungan tungkol sa batas na ito ay maaaring itawag sa feriekontoret o opisina na nakakaalam ng mga batas tungkol sa bakasyon, na may adres na Finsensvej 78, 2000 Frederiksberg, at telepono bilang 38 14 84 84. (Ang telepono ay bukas mula Lunes hanggang Huwebes, 12-15, at Biyernes 12- 14).

Gaano katagal ang bisa ng permiso sa paninirahan (residence permit)?

Ang au pair ay may karapatan sa kanyang residence permit ng maksimum na isang taon sa bawat panahon, ngunit ito ay hindi maaaring lalampas sa tagal ng nakatalaga sa kanyang kontrata. Ang residence permit ay maaaring pahabain sa tagal na hanggang dalawang taon.

Kung ang au pair ay mag-aaplay ng palugit upang pahabain ng kanyang residence permit, siya ay maaaring pahintulutang magpatuloy manirahan bilang au pair sa Denmark ng Danish Immigration Services. Ito ay nangangahulugan na ang kanyang trabaho ay mananatili pa rin sa ilalim ng parehong kondisyon at sa dating host family. Ang kontrata sa pagitan ng au pair at host family ay nararapat ding pahabain bago ipadala sa Danish Immigration Serviceskasama ng kanyang aplikasyon. Ang au pair ay hindi maaaring magsimulang magtrabaho sa bagong host family habang walang permisong natatanggap mula sa Danish Immigration Services.

Maaari bang sumama ang pamilya ng aplikante?

Ang au pair ay walang automatikong karapatan na magdala ng kanyang pamilya sa Denmark. Ngunit kung sa hindi inaasahang pagkakataon, sitwasyon at pangangailangan,.ang Danish Immigration Services ay maaaring magpahintulot na magbigay ng residence permit sa kanyang asawa at menor de edad na anak. Ang nasabing pamilya ay nararapat na mayroong sapat na pansariling kakayahan at sustento, at magsasama bilang isang pamilya habang nasa Denmark. Ang naka-rehistrong asawa ang siyang may karapatang humanap ng trabaho hanggang ang kanyang permiso ay may bisa pa.

Ang kinahihinatnan ng ilegal na paninirahan at pagtatrabaho. Ang isang dayuhan ay hindi dapat na magsimulang magtrabaho bilang isang au pair, o kaya ay tumanggap ng ano mang uri ng trabaho, habang walang residence permit. Sa paglabag nito, siya ay maaaring ipatapon sa bansa, at pagbabawalang makapasok na muli sa loob ng Denmark sa itinalagang panahon (karaniwan isang taon). Ang paglabag sa batas na ito ay nangangahulugan din ng parusa sa pamamagitan ng pagmumulta at pagkabilanggo.


* Information from the Udlændingestyrelsen/Danish Immigration Services translated into Tagalog by Judy Jover, Babaylan-Dk.***